L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquestes condicions. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquesta web.

Restricció i ús dels materials
La propietat i gestió de www.akiara.cat correspon a MONTSE ROIG CARBONELL. Cap material d’aquesta web pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap forma, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de MONTSE ROIG CARBONELL. A efectes d’aquest acord, queda prohibit l’ús d’aquest materials en qualsevol altre web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats a la xarxa.

Aspectes jurisdiccionals
Akiara.cat es troba sota el control i la gestió de MONTSE ROIG CARBONELL, i ofereix els seus continguts del seu web amb finalitats merament informatives i d’entreteniment. En utilitzar akiara.cat, vostè accepta no dependre de la fiabilitat de la informació que en ell s’ofereix. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, però sense limitar-se a aquesta, MONTSE ROIG CARBONELL serà considerat responsable de qualsevol perjudici directa, incidental, especial, derivat indirecte o punitiu que resulti de l’ús o de la incapacitat d’usar els materials continguts en el website o en qualsevol altre web vinculat aquests mitjançant enllaços, inclosos els continguts que es publiquen a les seves pàgines, encara quan MONTSE ROIG CARBONELL hagi estat advertit d’aquests perjudicis.

Altres aspectes
El present acord estarà regulat i serà interpretat d’acord amb la legislació d’Espanya, sense donar efecte a cap principi que suposi un conflicte amb la legislació vigent. Si qualsevol condició d’aquest Acord resulta ser il·legal, nul·la de ple dret, o per qualsevol motiu no és aplicable, aquesta condició es considerarà eliminada d’aquest Acord i no afectarà la validesa i aplicació de les condicions restants. Aquest és l’acord íntegre entre les parts en què concerneix el tema al qual fa referència.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
MONTSE ROIG CARBONELL es compromet a protegir la intimitat dels seus clients/socis i dels usuaris del seu web. En aquesta Declaració sobre la seva Política de Protecció de dades es descriu la seva política respecte a la recopilació i l’ús de la informació en aquest web. En aquest web podrien existir enllaços cap a altres webs, però tingui en compte que aquesta Declaració sobre la Política de Protecció de Dades només és aplicable a akiara.cat, no als webs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb les que akiara.cat pugui tenir enllaços, ni als continguts publicats a les seves pàgines.

Recopilació d’informació
A efectes de la Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), el controlador de les Dades en relació a la informació sol·licitada en formularis o registres serà de MONTSE ROIG CARBONELL.

Tota informació sobre clients recopilada en el web s’utilitzarà per a estudis propis, amb finalitats de promoció o implicació de akiara.cat.

Revelació d’informació
MONTSE ROIG CARBONELL no revelarà informació personal que vostè proporcioni en aquest web a tercers, excepte quan la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d’altre caire.

Seguretat
El web de MONTSE ROIG CARBONELL, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per a protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

Canvis en la política
Si s’altera la política de protecció de dades, tots els canvis seran publicats en aquesta pàgina del nostre web perquè vostè estigui sempre informat sobre la informació personal que es recopila sobre vostè, com s’usa i les circumstàncies sota les quals es pot revelar, pel que es prega que torni a aquesta pàgina de vegades per a conèixer qualsevol possible canvi. LI agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.